Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół w Zbrachlinie

 

Zespół Szkół w Zbrachlinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespół Szkół w Zbrachlinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-05-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-10

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze

 

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Ułatwienia

 • wysoki kontrast
 • podświetlane linki
 • linki prowadzące do innych stron na dużych, wyraźnych przyciskach
 • czytelna (duża) czcionka,
 • wersja mobilna z powiększoną czcionką działająca na telefonach i tabletach

 

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zastosowane na stronie zostały sprawdzone przy pomocy aplikacji Tingtun Checker, która wykazała wysoką zgodność strony z potrzebami osób niepełnosprawnych, określoną liczbowo na poziomie 99,47 punktów na 100.

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i wyniku programu Tingtun Checker .

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Szkoły Anna Kwapińska.
 • E-mail: szkola@zbrachlin.pl
 • Telefon: 54 2830900

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Waganiec
 • Adres: Dworcowa 11, 87-731 Waganiec
 • E-mail: ug.waganiec@wlo.pl
 • Telefon: 54 2830044

 

 

Dostępność architektoniczna

 • główne wejście znajdujące się od ulicy, prowadzą do niego schody,
 • alternatywne wejście dostępne jest dla uczniów i pracowników z tyłu szkoły,
 • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • z tyłu szkoły znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni,
 • w budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz, dostęp na piętro przez klatkę schodową,
 • budynek nie posiada wind,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec