03 września 2020

Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim - oferta na rok szkolny 2020/2021

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim w roku szkolnym 2020/2021 proponuje następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznej dla dzieci (w wieku od urodzenia) i młodzieży (do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej) oraz ich rodziców i nauczycieli:

I. W zakresie profilaktyki proponujemy:

1. Wczesną diagnozę psychologiczną

2. Wczesną diagnozę logopedyczną.

3. Wczesną diagnozę psychologiczno - pedagogiczną uczniów klas „0” z ryzyka dysleksji rozwojowej.

4. Diagnozę gotowości szkolnej.

5. Indywidualne konsultacje i porady udzielane w w/w zakresach rodzicom i nauczycielom.

6. Wspomaganie nauczycieli, wychowawców i rodziców uczniów w poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności wychowawczych m.in. poprzez: szkoleniowe rady pedagogiczne w szkołach i placówkach naszego powiatu, spotkania i prelekcje dla rodziców, wykłady oraz zajęcia warsztatowe.

7. Zajęcia warsztatowe dla uczniów z zakresu profilaktyki, m.in. w takich zakresach tematycznych, jak: adaptacja i integracja, wzmacnianie poczucia własnej wartości, profilaktyka agresji i przemocy wśród uczniów(porozumienie bez przemocy, poprawa relacji interpersonalnych w grupie), rozwijanie tolerancji, praca nad rozwiązywaniem konfliktów w klasie, rozwój inteligencji emocjonalnej, ćwiczenie zachowań asertywnych, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, doskonalenie komunikacji interpersonalnej, kształtowanie zachowań prozdrowotnych (w tym profilaktyka uzależnień), efektywne uczenie się, samorozwój uczniów, samoakceptacja i praca nad sobą, praca uczniów nad własna motywacją do różnego typu konstruktywnych działań, budowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób chorych psychicznie(zwłaszcza rówieśników).

8. Doradztwo w zakresie konstruowania scenariuszy zajęć profilaktycznych z klasą szkolną.

9. Porady bez badań, konsultacje, instruktaże i szkolenia.

10.Udostępnianie opracowanych przez pracowników Poradni materiałów metodycznych i instruktażowo-pomocniczych., a także zapewnienie opieki metodycznej w ich wykorzystywaniu.

11. Organizowanie doraźnych punktów konsultacyjnych w szkołach i placówkach, w tym z zakresu doradztwa  edukacyjno - zawodowego.

12. Poradnictwo dla młodzieży (psychologiczne, pedagogiczne oraz edukacyjno - zawodowe).

II. W zakresie diagnozy proponujemy:

Specjalistyczne badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne w zakresie indywidualnej diagnozy:

 • dzieci z trudnościami emocjonalnymi,
 • dzieci z trudnościami wychowawczymi,
 • dzieci z trudnościami dydaktycznymi,
 • dzieci zdolnych,
 • dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu, uczeniu się matematyki,
 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • dzieci z wadami wymowy,
 • młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, niezdecydowanej w wyborze dalszego kierunku kształcenia i zawodu lub mającej ograniczenia zdrowotne w tym zakresie,
 • uczniów kwalifikowanych do różnych form orzecznictwa, w tym dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, dzieci niewidome, słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące,
 • dzieci z różnymi niepełnosprawnościami,
 • przesiewowe badania słuchu i mowy,
 • oraz inne.

UWAGA: Po badaniach – na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia - wydaje się opinie/informacje o wynikach badań. Dzieci są diagnozowane wg kolejności zgłoszeń.

III. W zakresie terapii proponujemy:

1.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół podstawowych   z problemami w funkcjonowaniu społecznym.

2.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z problemami okresu dojrzewania (zahamowanych emocjonalnie, z obniżoną samooceną, nieśmiałych).

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych przejawiających trudności adaptacyjne, o obniżonym poczuciu własnej wartości, z objawami zahamowania psychoruchowego i nieśmiałości oraz z zaburzeniami emocjonalnymi.

4. Zajęcia grupowe,  terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku wczesnoszkolnym oraz z klas IV-VIII z zaburzeniami o podłożu lękowym i nerwicowym (zdiagnozowanych w Poradni).

5. Indywidualną terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi.

6. Indywidualną terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.

7. Indywidualną terapię logopedyczną dla dzieci z zaburzeniami mowy.

8. Indywidualną terapię metodą Biofeedback m.in. dla dzieci z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych, deficytami rozwojowymi.

9. Terapię rodzin.

Ponadto proponujemy konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli prowadzących w/w zajęcia specjalistyczne.  

UWAGA: Nabór dzieci na w/w formy terapii, prowadzonej na terenie Poradni, odbywa się we wrześniu i październiku, a później jest on uzupełniany w miarę zakańczania terapii i zwalniania się miejsc. Zapisy są przyjmowane w sekretariacie Poradni. 

IV. W zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego proponujemy m.in. takie formy pomocy, jak: 

1. Spotkania z uczniami szkół  podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

2. Zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie ich szkół.

3. Indywidualne specjalistyczne badania predyspozycji zawodowych uczniów na terenie Poradni.

4. Dyżury doradców zawodowych w szkołach - dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli (porady i konsultacje indywidualne).

5. Spotkania doradcy zawodowego z dziećmi klas "0" i uczniami kl.I - pogadanki nt:"„Doradca zawodowy w przedszkolu/ szkole. Pierwsze spotkanie”.

6. Apotkania z rodzicami uczniów klas VIII SP-  prelekcje nt: " Czynniki trafnego wyboru zawodu - jak pomóc dziecku w planowaniu ścieżki edukacyjno - zawodowej".

UWAGA: Przedstawiona oferta zajęć warsztatowych dla uczniów, prowadzonych na terenie szkół, będzie elastycznie dopasowywana do zapotrzebowań poszczególnych klas i w miarę ich potrzeb oraz możliwości Poradni poszerzana. W związku ze składaniem zapotrzebowań na w/w ofertę pomocy, prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Poradni druku zapotrzebowania ( druk zapotrzebowania jest dostępny w siedzibie Poradni oraz na stronie internetowej)

Ponadto kontynuujemy działanie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych oraz nauczycieli – wychowawców oraz  grupy wsparcia dla psychologów szkolnych i przedszkolnych.

Zapotrzebowania szkół i placówek na inne rodzaje pomocy bezpośredniej (rady szkoleniowe, spotkania z rodzicami i inne) prosimy składać minimum na dwa tygodnie przed planowanym terminem realizacji, po wcześniejszej konsultacji z opiekunem merytorycznym państwa placówki z ramienia Poradni.

IV. Grupy i formy wspracia.

1. Grupa wsparcia dla nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

2. Grupa wsparcia dla psychologów.

3. Szkoła dla rodziców (wspieranie rodziców w procesie opiekuńczo-wychowawczym dziecka, nauka dialogu i kształtowania relacji rodzic-dziecko opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku) programu Joanny Sakowskiej „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

kontakt: grupy wsparcia dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu– S. Pokorzyńska, M. Iwińska

Grupa wsparcia dla psychologów- M.Kruk

Szkoła dla rodziców – M. Machaj

Więcej informacji, wzory dokumentów, na stronie: https://aleksandrowkuj.naszaporadnia.com/

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec