Cele projektu

Zespół Szkół w Zbrachlinie jest szkołą publiczną położoną na terenach wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim. Uczniowie pochodzą z rodzin rolniczych, często bardzo ubogich. Rodziców, albo nie stać na opłacanie dodatkowych zajęć, albo w ogóle nie biorą tego pod uwagę. Dla naszych uczniów start życiowy jest znacznie trudniejszy, niż dla dzieci mieszkających w miastach. Jest to związane nie tylko z sytuacją ekonomiczną rodzin, ale także infrastrukturą i zakorzenionymi stereotypami. 25% naszych uczniów są to uczniowie ze specjalnymi potrzebami wynikającymi z opinii i orzeczeń. Chcemy umożliwić wszystkim naszym uczniom dobry start. Chcemy wskazywać szanse, motywować i organizować konkretne działania.
Podjęliśmy już kroki, które umożliwią naszym uczniom otwarcie na kulturę europejską, poznanie rówieśników z innych krajów i praktyczne wykorzystanie umiejętności językowych i cyfrowych zdobytych w szkole. Przygotowujemy projekt, w którym będą uczestniczyć szkoły z Hiszpanii, Włoch i Słowacji. Projekt będzie dotyczył uczenia się języka angielskiego przy pomocy technologii cyfrowych. Wcześniejsze projekty przygotowujące kadrę nauczycielską od strony językowej i efekty tych projektów są na tyle zachęcające, że zdecydowaliśmy się skupić na kolejnym wyzwaniu, czyli jak najszerszym wykorzystaniu nowoczesnych technologii i technik cyfrowych w nauczaniu możliwie największej liczby przedmiotów.
Ostatnie lata pokazały, jak ważna jest umiejętność zorganizowania i prowadzenia zdalnego nauczania. Pomimo tego, że w czasie pandemii nasza szkoła poradziła sobie dzięki korzystaniu z Teams i szkolnej platformy Moodle, zdajemy sobie sprawę z potrzeby doskonalenia kadry nauczycielskiej w zakresie „nauczania na odległość”. Mając nadzieję, że tego typu sytuacja już się nie powtórzy, zdobyte umiejętności pozostaną i będą mogły być wykorzystane podczas normalnego nauczania.
Chcemy umożliwić naszym uczniom wyrównanie szans. Małe szkoły wiejskie zawsze były postrzegane jako słabsze, gorzej przygotowujące uczniów do kolejnych etapów edukacyjnych. Zamierzamy to zmienić. Edukacja cyfrowa i językowa od kilku lat jest naszym priorytetem. Jedna godzina tygodniowo informatyki nie może być wystarczająca, żeby nauczyć młodych ludzi jak wykorzystywać techniki cyfrowe w szeroko pojętych sytuacjach życia codziennego. Uważamy, że technologie cyfrowe powinny być obecne podczas prawie każdej lekcji, tak jak to jest w prawdziwym życiu. Postęp w dziedzinie cyfryzacji wymusza ciągłe śledzenie zmian i aktualizowanie treści. Realizujemy obecnie zajęcia dodatkowe z robotyki jako innowację pedagogiczną i widząc skalę zainteresowania czujemy potrzebę rozszerzenia tego typu działań. 
Jedną z naszych potrzeb nadal pozostaje efektywność nauczania języków obcych (w naszym przypadku języka angielskiego). Od dwóch lat, stopniowo wprowadzamy metodę CLIL. Nauczyciele uczestniczący w poprzednich projektach i ci, którzy skorzystali z upowszechniania rezultatów z powodzeniem stosują tę metodę na wybranych lekcjach. Metoda CLIL na tyle sprawdziła się w naszej szkole, że absolutnie nie zamierzamy z niej rezygnować. Dzięki niej możemy połączyć nauczanie języka angielskiego z najważniejszymi problemami współczesnego świata, takimi jak wojna na Ukrainie, zmiany klimatyczne, czy szacunek dla godności człowieka i zasad demokratycznych promowanych przez Unię Europejską. Bardzo ważne jest dla nas podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela i rangi szkoły w lokalnej społeczności. Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych i współpraca międzynarodowa sprzyjają osiągnięciu tego celu.
Reasumując, potrzeby naszej szkoły, czyli uczniów i nauczycieli to:
- zwiększenie udziału metod cyfrowych podczas nauczania większości przedmiotów,
- wzrost kompetencji językowych i cyfrowych nauczycieli i uczniów,
- większe otwarcie uczniów i nauczycieli na problemy Unii Europejskiej, w tym środowiskowe, socjologiczne i kulturowe,
- zwiększenie poczucia własnej wartości uczniów i nauczycieli.

CLIL i nowoczesne technologie obecne na każdej lekcji

BIP

Skrzynka podawcza

Poczta

tel. 54 3070262

kom. 502037685

szkola@zbrachlin.pl

Zespół Szkół
im. I. J. Paderewskiego
w Zbrachlinie

Zbrachlin 16
87-731 Waganiec